Ubytovácí řád

Všeobecné podmínky pro pobyty v ubytovacím zařízení „Apartmány a vinařství u Padalíků“

 1. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem ubytovacího zařízení „Apartmány a vinařství u Padalíků“ a zákazníky tohoto ubyt. zařízení.
 2. Smluvní vztah mezi provozovatelem ubyt. zařízení a zákazníkem vznikne po podpisu smlouvy o ubytování na základě písemné objednávky, zákazníkem řádně vyplněné, odeslané přes e‑mail a potvrzené zástupcem ubyt. zařízení. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s cenou, platebními a storno podmínkami. Za smluvní závazky dalších osob ve skupině odpovídá zákazník, který tuto přihlášku odeslal (kontaktní osoba).
 3. Ceny jsou k nahlédnutí v ceníku na webových stránkách www.ubytovani-poddvorov.cz.
 4. Jedná o tři samostatné vybavené apartmány s vlastním vchodem, které lze pronajímat i jednotlivě. Naplnění ubytovací kapacity není podmínkou. Majitel se po dobu vašeho pobytu v obsazeném objektu nezdržuje.
 5. Nástupy na týdenní pobyty: po 14.00 hodině – v případě plánovaného pozdějšího příjezdu, prosíme o vyrozumění s předstihem. Pokud nebude obsazen termín předcházející Vašemu pobytu, je po domluvě možný i dřívější nástup na pobyt.
 6. Ukončení pobytu: vždy nejpozději do 10.00 hodin. U víkendových nebo jiných krátkodobých pobytů je možný nástup i ukončení pobytu dle individuální dohody.
  Úklid: zákazník po sobě provede závěrečný úklid apartmánu (umytí nádobí, odmražená lednice, uložení věcí na původní místa).
  Ložní prádlo: poskytuje ubytovatel.
 7. Objednávka: ubytovací zařízení přijímá písemné objednávky zaslané prostřednictvím e-mailu. V případě telefonické objednávky Vám obratem sdělíme, zda je Vámi požadovaný termín volný a v kladném případě Vám budeme tento termín předběžně rezervovat po dobu následujících pěti kalendářních dnů. Telefonickou objednávku musíte následně ještě potvrdit písemnou formou (e-mail, dopis). Tato lhůta předběžné rezervace platí rovněž pro objednávky zaslané prostřednictvím e-mailu. Do této doby musíte uhradit bankovním převodem zálohovou fakturu ve výši 50 % z celkové ceny pobytu a doručit zpět podepsanou smlouvu o ubytování. V opačném případě bude předběžná rezervace zrušena a tento termín bude opět volný. č.ú.: 2100237688/2010
  v.s.: číslo rezervace (bude sděleno ubyt. zařízením)
  k.s.: 308
  Po složení zálohové platby a jejím připsáním na náš účet Vám bude zasláno elektronickými prostředky (potvrzení e-mailem), příp. formou dopisu „potvrzení o úhradě zálohy“ společně s dalšími informacemi k pobytu. Od této doby je objednávka pro zákazníka i ubyt. zařízení závazná. Toto potvrzení slouží při příjezdu zákazníka jako možný doklad o složení zálohové platby. Po zaplacení zbylé části platby v hotovosti při nástupu na pobyt, bude zákazníkovi vystaven daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu, přičemž jako datum uskutečněného zdanitelného plnění bude uvedeno datum nástupu na pobyt.
  Zálohová platba není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 5 a méně dnů před požadovaným dnem nástupu. V takovém případě probíhá platba v plné výši v hotovosti při nástupu na pobyt.
  Faktury: v případě firem je možná platba fakturou. V příchozí objednávce uveďte fakturační údaje Vaší firmy. Pokud bude Vámi požadovaný termín volný, bude Vám obratem el. prostředky (příp. poštou) zaslána smlouva o ubytování současně se zálohovou fakturou ve výši 50 % z celkové ceny pobytu se splatností 5 dnů. Po tuto dobu Vám budeme Vámi požadovaný termín předběžně rezervovat. Pokud v této lhůtě nebude doručena zpět smlouva o ubytování a zálohová faktura nebude uhrazena bankovním převodem a připsána na náš účet, předběžná rezervace bude zrušena a tento termín bude opět volný. Při bezhotovostní úhradě i zbylé části platby je nezbytně nutné, aby byla částka připsána na náš účet min. 3 dny před nástupem na pobyt. V tomto případě Vám bude v dostatečném předstihu vystavena faktura – daňový doklad. Při zaplacení zbylé části platby v hotovosti při nástupu na pobyt, vám bude vystaven daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu, přičemž jako datum uskutečněného zdanitelného plnění bude uvedeno datum nástupu na pobyt.
 8. Storno podmínky: v případě odstoupení zákazníka od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e‑mail, dopis). Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby. Storno musí zákazník provést písemně (e‑mail, doporučený dopis) a ubyt. zařízení je o přijetí storna povinno zákazníka rovněž písemně (e-mail, doporučený dopis) vyrozumět. Rozhodné je datum podacího razítka na doporučeném dopisu nebo den přijetí e‑mailu.
  Storno pobytu 60 a více dní před začátkem akce – bez poplatku
  Storno pobytu 59–30 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 50 % z výše zálohové platby
  Storno pobytu 29–14 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 75 % z výše zálohové platby
  Storno pobytu 13–1 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 100 % z výše zálohové platby
  V případě, že zákazník nedorazí a neobsadí předem objednanou ubytovací kapacitu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100 % z výše zálohové platby a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem telefonicky nebo písemně upozorní.
  Další podmínky:
  V případě zrušení pobytu, u kterého již byla provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno, ubytovací zařízení vrací zákazníkovi zpět částku převyšující storno na účet, ze kterého byla uhrazena zálohová platba.
  V případě, že zákazník ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.
  Ubytovací zařízení požaduje zaplacení storno poplatků i v případě závažných důvodů, pro tento účel lze sjednat individuální pojištění proti storno poplatkům a náhradu nárokovat příslušné pojišťovně.
 9. Zákazník je povinen:Dodržovat a řídit se všeobecnými podmínkami pro pobyty v ubytovacím zařízení „Apartmány a vinařství u Padalíků“.
  V případě hrubého porušení těchto podmínek je ubytovatel oprávněn ukončit okamžitě pobyt celé skupiny, přitom nemá zákazník nárok na jakoukoliv náhradu.
  V případě zjištění závad je zákazník povinen neprodleně vyrozumět ubytovatele a uplatnit reklamaci ihned na místě tak, aby mohla být učiněna okamžitá náprava.
  V celém ubytovacím zařízení je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně (mimo krbovou vložku a gril). Domácí zvířata nejsou povolena. Nedodržování těchto nařízení, jakož i svévolné navýšení počtu osob v objektu během pobytu bez vědomí provozovatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubytovacích podmínek se všemi z toho plynoucími důsledky.
  Každé poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jeho vybavení, je zákazník povinen nahlásit při ukončení pobytu ubytovateli a škodu uhradit na vlastní náklady ihned na místě, nebo se odečte ze složené kauce v případě, že nebude způsobena škoda větší.
  Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí a neobtěžovat ubytované v sousedním objektu nadměrným hlukem.
  V chalupě se přezouvat – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou!
  Udržovat v celém objektu pořádek, v zimním období si vlastními silami zajišťovat úklid sněhu z parkoviště před chalupou – provozovatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu.
  V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě) provozovatel neodpovídá.
  Při nástupu na pobyt složit vratnou kauci ve výši 1 000 Kč na apartmán.
  Při nástupu na pobyt uhradit zbylou část platby v hotovosti.
  Při nástupu na pobyt předložit ubytovateli doklady totožnosti všech osob k zapsání potřebných údajů do knihy ubytovaných.
  Při ukončení pobytu uhradit v hotovosti částku za energii (elektřina, voda) dle skutečné spotřeby.
  Před ukončením pobytu vyčkat na příjezd zástupce ubytovatele a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá. Tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození či zničení jeho majetku.
  Parkovat na vyhrazeném místě určeném pro Apartmány a vinařství u Padalíků. V případě nedodržení hrozí odtažení vozidla na vlastní náklady.
 10. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2015. Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že s podmínkami souhlasí a zavazuje se je respektovat.

Kontakt:

Františka Padalíková
Řádek 320
69616 Starý Poddvorov

IČ: 44112360
Neplátce DPH, zapsán u ŽÚ Hodonín

Číslo účtu: 2100237688/2010